جمعه , ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸
 
مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک یزد
----
دیدگاه های مطلب "کارآفرینی عبارت است از تشخیص فرصت ها بدون توجه به کمبود منابع"